School UDISE Zone Location
DPS BOTAKOTE 01060203606 AISHMUQAM BATKOOT PAHALGAN ANANTNAG
DPS BOTAKOTE 01060203606 AISHMUQAM BATKOOT PAHALGAN ANANTNAG
GOVT GMS BATAKOTE 01060203605 AISHMUQAM BATKOOT PAHALGAM ANANTNAG
GOVT GMS BATAKOTE 01060203605 AISHMUQAM BATKOOT PAHALGAM ANANTNAG
GOVT HS LIDROO 01060203501 AISHMUQAM Lidroo Pahalgam Anantnag
GOVT HS LIDROO 01060203501 AISHMUQAM Lidroo Pahalgam Anantnag
GOVT HSS BATKOTE 01060203601 AISHMUQAM Batakoot Pahalgam Ananatnag
GOVT MS BADWAN 01060203201 AISHMUQAM BADWAN GANESHPORA AISHMUQAM
GOVT MS BADWAN 01060203201 AISHMUQAM BADWAN GANESHPORA AISHMUQAM
GOVT MS GOJRANBATKOTE 01060202202 AISHMUQAM GOJRAN BATKOOT PAHLGAM
GOVT MS GOJRANBATKOTE 01060202202 AISHMUQAM GOJRAN BATKOOT PAHLGAM
GOVT MS SARCHAN 01060204101 AISHMUQAM SARCHAN GANESHPORA LIDROO
GOVT MS SARCHAN 01060204101 AISHMUQAM SARCHAN GANESHPORA LIDROO
GOVT PS BONA BATAKOTE 01060203602 AISHMUQAM BATKOOT PAHALGAM ANANATNAG
GOVT PS BONA BATAKOTE 01060203602 AISHMUQAM BATKOOT PAHALGAM ANANATNAG
PS RAKHIDAR 01060203504 AISHMUQAM RAKHIDAR LIDROO PAHALGAM
PS RAKHIDAR 01060203504 AISHMUQAM RAKHIDAR LIDROO PAHALGAM
PS DOHIE MOHALLA LIDROO 01060203505 AISHMUQAM DHOIE MOHALLA LIDROO PAHALGAM
PS DOHIE MOHALLA LIDROO 01060203505 AISHMUQAM DHOIE MOHALLA LIDROO PAHALGAM
PS GOJRAN LADROO 01060203502 AISHMUQAM LIDROO PAHALGAM ANANTNAG
PS GOJRAN LADROO 01060203502 AISHMUQAM LIDROO PAHALGAM ANANTNAG
PS GUJARPATI SRICHEN 01060203506 AISHMUQAM GUJJARPATI SRICHAN AISHMUQAM PAHALGAM
PS GUJARPATI SRICHEN 01060203506 AISHMUQAM GUJJARPATI SRICHAN AISHMUQAM PAHALGAM
PS HOKHARD 01060203608 AISHMUQAM HOKHARD BATAKOOT PAHALGAM
PS HOKHARD 01060203608 AISHMUQAM HOKHARD BATAKOOT PAHALGAM
PS LALWANI 01060203607 AISHMUQAM LALWANI BATKOOT PAHALGAM
PS LALWANI 01060203607 AISHMUQAM LALWANI BATKOOT PAHALGAM
PS LANGANBAL 01060203503 AISHMUQAM LANGANBAL LIDROO PAHALGAM
PS LANGANBAL 01060203503 AISHMUQAM LANGANBAL LIDROO PAHALGAM
SALFIA ENG. MEDIUM INSTT. 01060203604 AISHMUQAM Batakote Pahalgam Anantnag
SALFIA ENG. MEDIUM INSTT. 01060203604 AISHMUQAM Batakote Pahalgam Anantnag